Modify

Opened 8 days ago

#9079 assigned defect

Edebiyat Tarihi - edebiyattarihi.com

Reported by: anonymous Owned by:
Priority: major Milestone: Commissioning
Component: Web Interface Version: 2.0
Severity: medium Keywords:
Cc:

Description

Edebiyat tarihi, bir ulusun çağlar boyunca meydana getirdiği ebebî eserleri inceleyerek, düşünceler ve duyguda izlediği yolu, geçirdiği evreleri bize tanıtır. Bu bakımdan uygarlık tarihinin önemli bir koludur. https://edebiyattarihi.com/ tarihinin dayanağı, edebi eserlerle yaratıcı kişilerdir. Edebiyat tarihi, bir ulusun çağlar boyunca meydana getirdiği ebebi eserleri inceleyerek, düşünceler ve duyguda izlediği yolu, geçirdiği evreleri bize tanıtır.

Attachments (0)

Change History (0)

Modify Ticket

Change Properties
Set your email in Preferences
Action
as assigned The ticket will remain with no owner.
as The resolution will be set. Next status will be 'closed'.
to The owner will be changed from (none) to the specified user. Next status will be 'new'.

Add Comment


E-mail address and name can be saved in the Preferences.

 
Note: See TracTickets for help on using tickets.